تحقيق مفهوم عشق از دیدگاه سقراط و افلاطون و ابن عربی و مولوی

چکیده در این تحقيق مفهوم عشق از دیدگاه سقراط وافلاطون وابن عربی ومولوی تعریف شده صفات وویژگهای آن مورد بررسی قرارگرفته است . کوشش اصلی نگارنده براین بوده است که دیدگاه مولوی دراین زمینه کاویده شود و مشخص گردد که مولوی عشق تحاازب ارواح می داند وهدف نهایی وی در نگارش داستان شاه و کنیزک این بوده است


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-06 01:34

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی