تحقيق بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر ايلام

چكيده: این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر ایلام(بان بور، بان چرمگ و کمربندی) در مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1385 می پردازد. آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال 1383 می باشد. جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساخ


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-04 17:42

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی