تحقيق اصول رده بندي گياهي

طبقه بندي موجودات زنده طبق رده بندي ويتاكرWhittaker (1987) موجودات زنده در 5 سلسله قرار دارند كه عبارتند از : 1 – Monera : شامل باكتري هاي ابتدايي و حقيقي 2 – Protista : شامل جلبك هاي سبز، قهوه اي و .... 3 – Fungi : شامل قارچ ها 4 – Plantae : شامل گياهان 5 – Animalia : شامل جانوران تاريخچه رده


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-05 18:01

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی